1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie , ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: „Administrator”).
 2. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) w szczególności:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. rozpatrzenie reklamacji);
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (m.in. wycena + naprawa pogwarancyjna).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu zamówienia.
 4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres konieczności do obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia lub przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 5. Twoje dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m.in. usługi serwisu technicznego, hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, firmie kurierskiej. Dostawcy Administratora zobowiązani są do zapewnienia zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z Administratorem.
 6. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie.
 8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@dedra.pl.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że, iż przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.